تبلیغات
فجر آزادی - امام خمینی (ره): نقش زنان در دفاع مقدسبسمه تعالی

با سلام و عرض ادب؛ امروز جملاتی از امام راحل درمورد نقش زنان در جنگ و دفاع مقدی جمع آوری کرده ام. امیدوارم مفید باشد...

 

امام خمینـی (ره) همـواره بانـوان را پیشگامان میـدان جنگ مـی دانست:

ملتی كه بانـوانـش در میدانهای جنگ با ابرقدرتها و در مـواجه شدن با قوای شیطانی قبل از مردها در ایـن میدانها حاضر شده اند، پیروز خواهد شد.

منبع: از بیانـات امـام خمینـی در جمع بـانـوان اردبیل، 17/5/59، صحیفه نور، ج13، ص31.

 


ما مفتخریـم كه بانوان و زنان پیر و جـوان و خرد و كلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامـی حاضر و همـدوش مردان یا بهتـر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن كریم فعالیت دارند.

منبع: از وصیت نامه سیاسـی ـ الهی امـام خمینـی، صحیفه نـور، ج21، ص172.

 


اگر به كشور ما، كشـور اسلامی ما هجـوم بكنند و بخـواهند تعدی بكنند، تجاوز بكننـد، بر همه افراد مملكت، بر همه افراد كشـور، چه زن و چه مرد، كـوچك و بزرگ، اینجا دیگر شرطـی نیست، بـر همه واجب است كه دفاع بكننـد. لهذا حال دفاع فرق دارد با حال جهاد، حال دفاع شرطـی نـدارد

منبع: از بیانات امـام خمینـی در جمع اعضـای بسیج 26/1/59، صحیفه نور، ج12، ص44.

 


آنچه بـرای مـن یك خاطره فرامـوش نشـدنـی است، با اینكه تمام صحنه ها چنیـن است، ازدواج یك دختر جـوان با یك پاسدار عزیز است كه در جنگ هـر دو دست خـود را از دست داده و از دو چشـــم آسیب دیده بـود. آن دختر شجاع با روحی بزرگ و سرشار از صفا و صمیمیت گفت: حال كه نتوانستـم به جبهه بروم، بگذار با این ازدواج دیـن خـود را به انقلاب و به دینـم ادا كرده باشـم. عظمت روحانی ایـن صحنه و ارزش انسـانـی و نغمه هـای الهی آنـان را نـویسنـدگــان، شاعران، گـوینـدگان، نقاشـان، هنـرپیشگان، عارفان، فیلسـوفـان، فقیهان و هر كـس را كه شماها فرض كنید، نمـی تـواننـد بیان و یا ترسیـم كنند و فداكاری و خداجـویی و معنـویت ایـن دختر بزرگ را هیچ كـس نمی تـواند با معیارهای رایج ارزیابی كند.

منبع: از پیـام امـام خمینـی به منــاسبت روز زن، 25/1/61، صحیفه نور، ج16، ص126.

 


ملتی كه شهید در راه اسلام، هم از بانوان دارد و هـم از مردها و شهادت را هم بانـوان طلب مـی كننـد و هـم مردها، آسیب نخـواهد دید. ما امیـدواریـم به ایـن سیل خـروشان ملت كه در جلـوی آنها بانـوان محترم كه ارزشمندتریـن قشرهای ملت هستند و برای پیشبرد آمال اسلامی مجاهدت مـی كنند.

منبع: از بیانـات امـام خمینـی در جمع بـانـوان اردبیل، 27/5/59، صحیفه نور، ج13، ص31.

 

با تشکر از حضور و نظر شما.